Kollégium


Kollégiumunk élete

 

Iskolánk és kollégiumunk életében az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak. Természetes is, hiszen a társadalmi változások újabb és modernebb oktatási és nevelési feladatokat jelöltek ki az oktatási intézmények számára. A szakközépiskolák, köztük a mi iskolánk is következetesen igyekszik megfelelni a társadalmi igények szabta szakmai képzési követelményeknek.

            „Iskolánk beiskolázási területe mindig kiterjedt a megye egész területére, sőt szomszédos megyékből is gyakran voltak tanulóink.” – olvashatjuk az iskola fennállásának 40. évfordulójára kiadott évkönyvben. Ez a helyzet napjainkban sem változott, a megye sok településéről és más megyékből is vannak diákjaink. Az ő kollégiumi elhelyezésük, a  róluk való gondoskodás ma is fontos feladatunk.

            Kollégiumunk kezdetben a negyvenes évek végéig internátusként működött. 1950-ben a volt járásbíróság épületéből kialakított diákotthonnal bővült. 1963-ban az egykori internátus és a későbbi diákotthon kollégium lett. Kollégista tanulóinkat 2, 4, illetve 6 ágyas szobákban helyezzük el. A mostani, a fenntartó által is jóváhagyott, férőhelyszám megfelel az igényeknek, biztosítani tudjuk a jelentkezők elhelyezését. Az utóbbi években a létszám 100 fő körül mozgott. A fiúk és a leányok arányában is változás volt. Az eltelt évek iskolánk és kollégiumunk tárgyi feltételeinek javulását hozták.

Az 1993-as évtől kezdődő fejlesztésekkel, felújításokkal folyamatosan arra törekszünk, hogy kollégiumunk megfelelő infrastrukturális és pedagógiai környezet kialakításával mindent megtegyen annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét megteremtse, a tanulók szociális helyzetéből adódó különbségeket csökkentse, a tanulókban rejlő értékeket pedig továbbfejlessze.

1993-2000-ig a szűkös anyagi források ellenére is sikerült kollégiumunk tárgyi feltételeit gyarapítani, eszközellátottságát a reális igényeket figyelembe véve bővíteni. Ebben az időszakban önerőből illetve pályázati forrásokból mindkét kollégiumban számítógépes termet, testedző szobát tudtunk kialakítani és felszerelni. Jelentősebb beruházás volt az intézmény fűtésének és melegvíz-ellátásának korszerűsítése; előbb tartályos majd később a vezetékes gáz felhasználására való átállás. Lehetőség adódott a vizesblokkok kisebb javítására, az ágyneműk, bútorok cseréjére is.

Az elmúlt 5 évben a kollégium infrastruktúrája jelentős fejlődésen ment keresztül, ezzel biztosítva a nevelési célok megvalósíthatóságát a kollégista diákjaink biztonságát, és kényelmét.

A 2001/2002-es tanévben a kollégiumok vonatkozásában is jelentős épületfelújítási és korszerűsítési munkákat tudtunk elvégezni. A felújításoknál figyelembe kellett venni az épületek rossz állapotából adódó halaszthatatlan felújítási, állagmegóvási feladatokat, a korszerűsítési és átépítési munkáknál az akkreditációs feltételeknek való megfelelést.

Ennek megfelelően az anyagi lehetőségekhez mérten az alábbi munkák készültek el:

Megtörtént a Megye utcai fiúkollégium tetőszerkezetének felújítása. Az épület homlokzata teljesen megújult. Hőszigetelt ablakok kerültek a régiek helyére, elkészült a falfelület hőszigetelése, nemesvakolattal történő fedése. Az ablakokra nagyon szép kovácsoltvas rácsok kerültek. Az épületen belüli átalakítással egy 50 m2-es zsibongót, új betegszobát, számítógépes termet, teakonyhát, testedző szobát, mosókonyhát alakítottunk ki. Elkészült a vizesblokkok felújítása is, az átépítés után megfelelnek a mai kor követelményeinek. A keleti és északi épületrész folyosóinak burkolását végeztük el gránitörleményes burkolólapokkal.

Átépítés után a festési és mázolási munkákat az intézményünk szakemberei végezték el, hasonlóan a bútorzat felújítását is.

A Kossuth utcai leánykollégiumban teljes felújításon estek át a tanulói mosdók, tusolók és toalettek. Zuhanytálcák kerültek beépítésre, zuhanyfülkék lettek kialakítva a vonatkozó egészségügyi követelményeknek megfelelően. A toalettek felújítását is a legmodernebb eszközökkel, a kor színvonalának megfelelően végeztettük el.

Mindkét kollégiumban, pályázat útján, a társalgók bútorzatát tudtuk újra cserélni. A testedző szobák eszközeinek bővítését szintén pályázati pénzből oldottuk meg.

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázatán a leánykollégium egy számítógépes labort nyert, ezzel egy korszerűen felszerelt számítógépes terem áll a tanulók rendelkezésére, saját internet hozzáféréssel.

A hálószobákat újabb ágyneműkkel, szőnyegekkel, függönyökkel tettük még otthonosabbá.

Tovább bővültek a társalgók eszközei egy-egy CD lejátszóval. A teakonyhákba új mikrohullámú sütők, hűtőszekrények kerültek.

Elmondhatjuk: kollégiumunk tárgyi feltételei, eszközellátottsága jó, biztosítja a kollégista diákok tanulási, sportolási, szabadidős, kulturális igényeit. Lehetővé teszi számukra a pihenést, a kikapcsolódást, a szórakozást.

Kollégiumaink további fejlesztését a törvényi előírásoknak megfelelően, az akkreditációs feltételek biztosítása figyelembe vételével tervezzük.

A kollégiumban folyó nevelőmunka minőségének, hatékonyságának legfontosabb tényezője a nevelőtanárok felkészültsége, pedagógiai munkája. Kollégiumi nevelőtestületünk az elmúlt öt évben alig változott, nevelőtanáraink szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai, gyermekcentrikus gondolkodása, biztosíték arra, hogy kollégistáinkat a legmegfelelőbb pedagógiai környezetben neveljük. A nevelőtanárok munkájuk során elsősorban neveléssel foglalkoznak, de a felkészítő foglalkozások kapcsán oktatási feladatokat is ellátnak. Munkájukat az osztályfőnökök, az iskola szaktanárai, a szabadidő-szervező, és az ifjúságvédelmi felelős folyamatosan segítik, az adódó problémákat rendszeresen megbeszélik. A nevelői ellátottságot az érvényben lévő jogszabályok alapján, a tanulólétszámot figyelembe véve, biztosítjuk.

Kollégiumunk működtetését az alapdokumentumok határozzák meg. Ezek a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata, a Kollégium Nevelési Programja, a Kollégium Jutalmazási és Büntetési Szabályzata, a Kollégiumi Házirend és Napirend, valamint az Intézményi Minőségirányítási Program. Ennek megfelelően jelenleg a kollégium az iskolai oktatáshoz igazodva biztosítja a kollégista tanulók számára az elhelyezést. Az alapdokumentumok változtatását mindig az adott törvénynek megfelelően módosítjuk, illetve egészítjük ki. A 2003/2004-es  és a 2004/2005-ös tanévben a fenntartó ütemterve alapján az összes alapdokumentumunk átdolgozásra került. A 2005/2006-os tanévtől a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja a kollégiumi nevelőmunkában újabb irányelveket fogalmazott meg. A diákönkormányzat az alapdokumentumok változásait minden esetben véleményezi.

A kollégiumi tevékenységek a kollégiumi közösség feladataiból erednek. Ezek alaptevékenységeket és kiegészítő tevékenységeket ölelnek fel. Elsődleges és legfontosabb feladatunk a tanulók tanulmányi munkájának szervezése, ellenőrzése és értékelése. Kollégistáink a kötelező felkészülést négy tanulócsoportban a stúdiumi idő alatt végzik. Ez alól a jó és kiváló kollégisták felmentést kaphatnak. Szabad stúdiumos lehet egyéni elbírálás alapján más tanuló is. A tanulmányi eredményeken a tanulók motiválásával, felzárkóztató foglalkozások szervezésével, korrepetálásokkal, és tanulási technikájuk fejlesztésével igyekszünk javítani. Kollégistáink tanulmányi munkáját a nevelők és a tanulmányi felelősök havonta értékelik. A gyengén teljesítő tanulókat pótstúdiumra illetve beszámoltatásra lehet kötelezni. Kollégistáink több tanórán kívüli tevékenységben is részt vesznek. Rendszeresen látogatják a délutáni sportórákat, internet-foglalkozásokat, szakköröket, és részt vesznek az iskolai énekkar munkájában is. Az idei évtől lehetőségük van kollégistáinkak érdeklődési körüknek megfelelően választott foglalkozásokon is részt venni.

 Másik kiemelt tevékenységi terület a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére szervezett tevékenységek rendszere. Ezek közül érdemes kiemelni a kulturális és sporttevékenységeket, valamint a kollégiumon belüli, és a megye kollégiumai között megrendezett sporteseményeket, tantárgyi vetélkedőket. A kollégium kulturális munkáját az év elején beszedett kulturális alapból is tudjuk támogatni. Ennek megfelelően évente színházba, moziba, múzeumba és egyéb rendezvényekre tudjuk elvinni tanulóinkat. A tanévben mindkét kollégium részére napilapokat biztosítunk szintén ebből az összegből. A vetélkedők, versenyek győzteseinek jutalmazását, a kollégiumi karácsonyest költségeit is tudjuk biztosítani ebből a pénzből.

Kézműves foglalkozáskon is részt vehetnek kollégistáink a Kreatív Műhely keretein belül.

A foglalkozásokon, melyek a diákok körében nagyon népszerűek, szebbnél szebb tárgyak készülnek: gipszképek, szárazvirágból asztaldíszek, karácsonyi dekorációk, díszek, képeslapok, adventi koszorúk, üvegfestéssel, gyöngyfűzéssel, és huzaltechnikával készített tárgyak. Ez a tevékenység fontos szerepet tölt be egyrészt a kollégisták esztétikai nevelésében, másrészt szabadidejük hasznos eltöltésében, továbbá a kollégiumi foglalkozásoknak ad új formát és tartalmat.

Kollégiumon belül teremlabdarúgó-bajnokságot, sakk- és asztalitenisz-versenyt évente rendezünk. Sikeres a fiúknál a Toldi-kupa, darts-verseny, a lányoknál az Aerobic-klub megrendezése. Év elején ismerkedési estet, év közben Mikulás-estet, kollégiumi karácsonyt, húsvéti ünnepséget tartunk. A kollégiumi életet színvonalasabbá tesszük további belső programok, játékos vetélkedők, zenei programok, kirándulások, filmklub, előadások stb. megrendezésével. Tervezzük az Ujhelyi-kupa sportverseny elindítását, ahová a megye más kollégiumait is meghívjuk.

Kollégiumunk diákönkormányzati munkáját a Kollégiumi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, Éves Munkaterve alapján végzi. A tanév elején összehívott Közgyűlés megválasztja a tanulók által jelölt tisztségviselőket, a Diákönkormányzat vezetőit, és a titkárokat. 

A képviselők az elmúlt években bekapcsolódtak a tanulmányi munka értékelésébe, a kulturális- és sportrendezvények szervezésébe. Tisztasági versenyt hirdettek, aktívan részt vettek a szolgálati beosztások elkészítésében. A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja.  

Nevelőmunkánkat  a Kollégium Nevelési Programja alapján végezzük. A program kiemeli az önismereti nevelés fontosságát, a fiatalok erkölcsi normáinak helyes kialakítását, a képességek és készségek fejlesztését, a harmonikus testi és lelki egyensúlyra, valamint a munkára nevelést.

A tanulók nevelését, erkölcsi tartásuk erősítését, műveltségi szintjük emelését szolgálják az esténként megtartott kötelező csoportfoglalkozások, melyek témái különböző etikai, egészségügyi, szexuáletikai, nemzedéki kérdéseket, vallási és etnikai problémákat tárnak fel.

Feladatunk továbbra is a tanulók családi körülményeihez hasonló feltételek megteremtése, változatos lehetőségek biztosítása, a tanulók személyiségének komplex fejlesztése, az iskolai tanulmányok eredményes elvégzésének segítése. Munkánk sikerét elősegíti a szülőkkel való állandó kontaktus, rendszeres tájékoztatás, személyes kapcsolattartás. Nem feledkezhetünk meg az iskolai kollégáink munkájáról, valamint a Diákönkormányzat munkájában rejlő elkotó lehetőségek kihasználásáról sem.

Befejezésként a 60 éves évfordulóra kiadott évkönyv záró gondolatait idézzük, amelyek talán ma is aktuálisak lehetnek.

Feladataink a tanulmányi és műveltségi szint fejlesztése mellett továbbra is diákjaink neveltségi szintjének, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe vevő továbbfejlesztése határozza meg. Ezek megvalósításához a diákönkörmányzat valódi aktív részvétele nélkülözhetetlen. Nevelőmunkánk célja a jó tanár-diák viszony elmélyítése, kollégiumi és iskolai hagyományaink ápolása, melyek megvalósításához a család és a társadalom további segítségét is várjuk, hogy neveltjeink országuk méltó polgáraivá válhassanak.